ข่าวรับสมัครงาน » ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเะมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน 2562 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.-11.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังนี้ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานหลักตามลักษณะของส่วนราชการ 2.ดำรงรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี่้ ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 3. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 4.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง 5.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง (26,660บาท) ผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มา #
เผยแพร่ 30 ก.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวรับสมัครงาน


» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๗ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก และวันประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเะมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษ๖รศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ๑.ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ๓.ตำแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งนิติกร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)