ข่าวรับสมัครงาน » ประกาศรับสมัครบุคคลคัดเลือกเข้ารับการประเะมินตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
     ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับการประเมินตำแหน่งผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ระหว่างวันที่ ๒๓ กันยายน 2562 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 น.-11.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น.-16.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดดังนี้ 1. มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของสายงานหลักตามลักษณะของส่วนราชการ 2.ดำรงรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่อไปนี่้ ประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี 3. มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานและระยะเวลาของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด 4.ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ.รับรอง 5.ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของระดับที่จะแต่งตั้ง (26,660บาท) ผู้ประสงค์เข้ารับการประเมินยื่นสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มา #
เผยแพร่ 30 ก.ย. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวรับสมัครงาน


» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาพืชศาสตร์สิ่งทอ และการออกแบบ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เงินรายได้ (สายสนับสนุน)ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๔ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ สังกัด คณะเกษตร์ศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๔ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา