ข่าวการศึกษา » เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง และ ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ที่มา #
เผยแพร่ 16 ก.ย. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศรับสมัครภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 »» DownLoad File
2. ใบสมัคร »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» งดการเรียนการสอนในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
» เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
» การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1
» ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ งดการเรียนการสอน วันที่ 13 - 14 กรกฏาคม 2562
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
» ประกาศเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๓(รับตรงร่วมกัน)
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (TCAS) รอบที่ ๓ รอบรับตรงร่วมกัน
» ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ม.6) TCAS รอบ 2 QUOTA
» ประกาศกำหนดการสอบสัมภาษณ์ กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๒ TCAS (QUOTA
» รายชื่อสอบสัมภาษณ์ TCAS.
» ประกาศเรื่อง การเลื่อนปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
» เรื่องพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2561
» พีธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
» ประกาศรายฃื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาสิทธิพิเศษ ปี2562
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระบบสิทธิพิเศษ
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๑ PORTFOLIO
» ถอนชื่อออกจากงานทะเบียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)