ข่าวกิจกรรม » พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ​ หอประชุมราชมงคล​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี

     สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 มีบัณฑิตรวมทุกวิทยาเขตทั้งสิ้น 5,405 ราย โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 2) ออกญา ดร.ตรี เภียบ 3) นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 4) นายประมวล พัฒน์ทอง 5) นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม และ 6) นายองอาจ กล้าพิมาย ซึ่งทั้ง 6 ท่านนี้ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพ และมีความเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย

     โดยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มทร.อีสาน พบว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ที่มีงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 5 นั้น กำลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตามที่ มทร.อีสานได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นเรื่องการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผลดีต่อตัวบัณฑิตอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างชาญฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเฉพาะทางในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของสถานประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย และที่สำคัญคือ บัณฑิต มทร.อีสาน เป็นบัณฑิตที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นไปตามความตอนหนึ่งในพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปว่า บัณฑิตต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย อีกทั้งต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ก็จะทำให้มีชีวิตที่ดี มีกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง  

ภาพถ่ายโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เนื้อข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มา #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี # ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 21 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» ร่วมการแข่งขัน "วิ่งมินิมาราธอน CHONG CHOM RUN 2022 อบจ.สุรินทร์ คัพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565"
» พิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG
» ราชมงคลสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสาน เกมส์ ครั้งที่ 38
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565
» ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565
» ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน “ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 38” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
» ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีถวายพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» ร่วมพิธียกยอดฉัตรมหาเจดีย์บูรพาจารย์ และพิธีถวายมหาสังฆทาน จำนวน 119 วัด
» ร่วมพิธีศาสนามหามงคลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม
» ร่วมประชุมสัมมนาโครงการศึกษาสภาพอุทกวิทยาและการใช้น้ำของแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ในลุ่มน้ำมูล ภายใต้โครงการจัดทำระบบติดตามและคาดการณ์สมดุลน้ำของแหล่งน้ำขนาดกลางและเล็ก ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การ
» ร่วมพิธีตักบาตรกับช้าง ในโครงการ “ผู้ว่า พาแต่งผ้าไทย ทำบุญใส่บาตรกับช้าง ท่ามกลางต็วลเลต็วง(ทะเลธง) ทุกวันเสาร์
» บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม
» พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 71 รูป
» พิธีอันเชิญถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
» พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระธาตุมณฑป
» กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์
» พิธีถวายเครื่อราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
» ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล