ข่าวกิจกรรม » พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ​ หอประชุมราชมงคล​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี

     สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 มีบัณฑิตรวมทุกวิทยาเขตทั้งสิ้น 5,405 ราย โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 2) ออกญา ดร.ตรี เภียบ 3) นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 4) นายประมวล พัฒน์ทอง 5) นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม และ 6) นายองอาจ กล้าพิมาย ซึ่งทั้ง 6 ท่านนี้ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพ และมีความเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย

     โดยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มทร.อีสาน พบว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ที่มีงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 5 นั้น กำลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตามที่ มทร.อีสานได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นเรื่องการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผลดีต่อตัวบัณฑิตอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างชาญฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเฉพาะทางในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของสถานประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย และที่สำคัญคือ บัณฑิต มทร.อีสาน เป็นบัณฑิตที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นไปตามความตอนหนึ่งในพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปว่า บัณฑิตต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย อีกทั้งต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ก็จะทำให้มีชีวิตที่ดี มีกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง  

ภาพถ่ายโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เนื้อข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มา #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี # ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 21 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 4
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 3
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 อัลบั้ม 2
» พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ปล่อยสัตว์น้ำ
» ทำบุญตักบาตร 12 สิงหา
» งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสิรินธรวิชาการ 2562
» พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
» โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ํา คู คลอง แห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๒
» พิธีถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
» วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
» พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์อาจารย์ธรรมนูญ สิงคเสลิต และ พิธีไหว้ครู รำลึกบูรพาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2562
» มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง พ.ศ. 2562
» ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปีการศึกษา 2562
» โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
» วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
» มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ จัดบูทนิทรรศการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์
» ประชุมเชิงวิชาการกัญชาทางการแพทย์เพื่อคนสุรินทร์
» โครงการทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2562