ข่าวกิจกรรม » พระฉายาลักษณ์ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
     วันที่ 20 สิงหาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า​ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารี​ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล​อีสาน (มทร.อีสาน) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ​ หอประชุมราชมงคล​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี​ อำเภอคลองหลวง​ จังหวัดปทุมธานี

     สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 33 มีบัณฑิตรวมทุกวิทยาเขตทั้งสิ้น 5,405 ราย โดยมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ 2) ออกญา ดร.ตรี เภียบ 3) นายธีรยุทธ ฉายสว่างวงศ์ 4) นายประมวล พัฒน์ทอง 5) นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม และ 6) นายองอาจ กล้าพิมาย ซึ่งทั้ง 6 ท่านนี้ ล้วนเป็นบุคคลที่มีความวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบอาชีพ และมีความเสียสละ อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม อันนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย

     โดยผลสำรวจภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา มทร.อีสาน พบว่าร้อยละ 95 เป็นผู้ที่มีงานทำทันทีหลังสำเร็จการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ 5 นั้น กำลังจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าตามที่ มทร.อีสานได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นเรื่องการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติจริงนั้นเป็นผลดีต่อตัวบัณฑิตอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทำให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถบูรณาการความรู้ได้อย่างชาญฉลาด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างทันท่วงที มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ทักษะเฉพาะทางในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับและเป็นที่ชื่นชมของสถานประกอบการทั่วประเทศอีกด้วย และที่สำคัญคือ บัณฑิต มทร.อีสาน เป็นบัณฑิตที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา พร้อมและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นไปตามความตอนหนึ่งในพระราโชวาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 สรุปว่า บัณฑิตต้องรู้จักตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง และต้องรู้จักพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย อีกทั้งต้องหมั่นสร้างเสริมพัฒนาศักยภาพของตนให้เพิ่มขึ้นอยู่เสมอ ก็จะทำให้มีชีวิตที่ดี มีกิจการงานที่ดีขึ้นเจริญขึ้น อันเป็นผลจากการที่ได้ตั้งเป้าหมายอย่างถูกต้องไว้ และตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้จริง  

ภาพถ่ายโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี , สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เนื้อข่าวโดย : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ที่มา #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี # ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน #บริหารงงคบ#
เผยแพร่ 21 ส.ค. 2019
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวกิจกรรม


» เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
» รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 11 ชิ้น และหน้ากากป้องกันใบหน้าและป้องกันการได้รับเชื้อไวรัส (Face Shield) จำนวน 2,000 ชิ้น
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 20
» โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
» โครงการกำลังใจในพระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
» กิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครอัลบั้มกิจกรรมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
» โครงการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2562
» วันดินโลก World Soil Day
» ฟุตซอลชาย/หญิง ราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37
» พิธีเปิดราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 37 ณ วิทยาเขตสกลนคร
» โครงการนวัตกรรมข้าวนาถุง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ
» กฐินเมล็ดพันธ์ปอเทืองอัลบั้มกฐินเมล็ดพันธ์ปอเทือง
» งาน อนุรักษ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
» งานบุญกฐิน ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์
» วิ่งเทรล Phanom Sawai Trail 2019
» กิจกรรม big cleaning day
» อบรมเชิงปฏิบัติการ การตีพิมพ์ การเขียนตำรา/หนังสือ
» วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว