ข่าวรับสมัครงาน » การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา)
     การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา 
ที่มา #
เผยแพร่ 30 ก.ค. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวรับสมัครงาน


» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป วุฒิ ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ อัตรา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน) จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ วุฒิ ปริญญาโท สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน) ในตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน)สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สนับสนุน) สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๒ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ปวส. สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่ง นิติกร วุฒิปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนิติกร ประจำงานบริหารทรัพยากร สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ วุฒิปริญญาตรี สังกัดคณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๑ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ในตำแหน่งอนิติกร ประจำงานบริหารทรัพยากร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ลยี จำนวน ๑ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายวิชาการ) ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาวิทยาศษสตร์และคณิตศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเกษ๖รศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา