ข่าวรับสมัครงาน » รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
     รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ๑. ตำแหน่งวิศวกรโยธา ประจำแผนกพัสดุและออกแบบฯ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ๒. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ประจำแผนกนโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ๓. ตำแหน่งพนักงานธุรการ ประจำศูนย์วิจัยไหมราชมงคลอีสาน วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๑ อัตรา ๔. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำแผนกอาคารสถานที่ งานอำนวยการ วุฒิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑ อัตรา 
ที่มา #
เผยแพร่ 5 ก.ค. 2019
เอกสารแนบดังนี้
1. »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวรับสมัครงาน


» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาสัตวศาสตร์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ)ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาภาษาศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาการบัญชี วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ จำนวน ๓ อัตรา ๑.ตำแหน่งอาจารย์ ประจำสาขาภาษาศาสตร์ วุฒิ ปริญญาโท จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา ๓.ตำแหน่งวิศวกรโยธา วุฒิ ปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุน ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร วุฒิ ปริญญาตรี สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) จำนวน ๔ อัตรา สังกัด สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
» ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(เงินรายได้)สายสนับสนุนตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำแผนกยานพาหนะ งานอำนวยการ สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๔ อัตรา
» สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน)ตำแหน่งนิติกร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
» การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ัางเงินรายได้(สายสนับสนุน) สังกัดวิทยาเขตสรินทร์ จำนวน ๓ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิ ปริญญาเอก สังกัด คณะเทคโนโลยีการจัดการ จำนวน ๒ อัตรา
» รับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ประจำงานบริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำงานอำนวยการ วุฒิ ชั้นประถมศึกษาที่ ๖
» ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (สายสนับสนุน)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินรายได้(สายสนับสนุน) ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างฝีมือ สังกัด วิทยาเขตสุรินทร์