ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ในระหว่าง วันที่ ๕ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
      จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      ให้ผู้มีสิ­ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่มา #
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒
» ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (TCAS) รอบที่ 2 การรับสมัครโควต้าแบบเขตพื้นที่
» ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
» รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑