ข่าวการศึกษา » ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ในระหว่าง วันที่ ๕ มกราคม ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น
      จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
      ให้ผู้มีสิ­ทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ที่มา #
เผยแพร่ 27 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
» ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
» ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560
» รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
» ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560
» ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
» นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา
» ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
» ประกาศเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559