ข่าวการศึกษา » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา ESS ได้ที่ http://ess.surin.rmuti.ac.th/rmuti/registration/ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมส่งหลักฐาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม รายละเอียดดังประกาศ 
ที่มา #
เผยแพร่ 9 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย <รายละเอียดการชำระเงินค่าขึ้นทะเยีบนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน> »» DownLoad File
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส »» DownLoad File
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี »» DownLoad File
4. คู่มือการขึ้นทะเบียน »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
» ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี และระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (TCAS) รอบ 3 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 การรับตรง
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TCAS) รอบที่ ๓ ระดับปริญญาตรี (ผู้มีสิทธิ์ Clearinghouse รอบที่ ๓)
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบที่ ๒
» ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ​รอบรับตรงร่วมกัน
» ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (TCAS) รอบที่ 2 การรับสมัครโควต้าแบบเขตพื้นที่
» ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเนื่องจากผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2560
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 2
» รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๒
» รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560