ข่าวการศึกษา » ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี ปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีปริญญาตรีหลักสูตรเทียบโอน/ต่อเนื่อง ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา ESS ได้ที่ http://ess.surin.rmuti.ac.th/rmuti/registration/ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป กำหนดรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา พร้อมส่งหลักฐาน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม รายละเอียดดังประกาศ 
ที่มา #
เผยแพร่ 9 ก.พ. 2018
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศมหาวิทยาลัย <รายละเอียดการชำระเงินค่าขึ้นทะเยีบนและเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน> »» DownLoad File
2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส »» DownLoad File
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.ตรี »» DownLoad File
4. คู่มือการขึ้นทะเบียน »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวการศึกษา


» รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรง
» ประกาศถรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)
» ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO ๑/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ตารางสอบและคู่มือวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระบบสิทธิพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
» ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
» ประกาศรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) TCAS รอบ PORTFOLIO รอบที่ ๑/๑
» ประกาศถอนชื่อนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560
» รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
» ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
» ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560
» รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560
» ประกาศพ้นสภาพนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 /2560
» ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
» นักศึกษารหัส 60 สามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติทะเบียนนักศึกษา
» ประกาศจัดการเรียนการสอนชดเชย
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559
» ประกาศใช้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
» ประกาศเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559