ข่าวเด่นวันนี้ » การเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
     การเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วัน-เวลาสมัคร
- วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
เลือกตั้ง ล่วงหน้า
- วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. ณ เขตเลือกตั้งประจำวิทยาเขต
*** ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ต้องยื่นคำร้องฯระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560
ลงคะแนนเลือกตั้ง
- วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ เขตเลือกตั้งประจำวิทยาเขต
ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการชุดปัจจุบันได้ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว
บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
2. ใบสมัคร แนบท้ายประกาศ
3. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
4. ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ เรื่อง กำหนดการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ
พร้อมนี้ ได้แนบข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.2560 มาเพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานอ้างอิงการดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ที่มา #
เผยแพร่ 8 ส.ค. 2017
เอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศฯ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 60 »» DownLoad File
2. ประกาศฯ กำหนดการชี้แจงนโยบายและวิสัยทัศน์ 60 »» DownLoad File
3. ประกาศฯ การใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 60 »» DownLoad File
4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พศ 2560 »» DownLoad File
5. เอกสารแนบท้ายประกาศ (ใบสมัครรับเลือกตั้ง) »» DownLoad File
6. ใบสมัครกกสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯปี60 แนบท้ายประกาศ »» DownLoad File
ข่าวอื่นๆ หมวดข่าวเด่นวันนี้


» เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายนักศึกษา ชาย - หญิง
» ประกาศนักศึกษาที่ยังไม่มีสมุดบัญชี ประสงค์ขอเปิดบัญชีธนาคาร
» เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561เฉพาะกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อ ระดับปริญญาตรี
» เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
» 4 พฤษภาคม 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่วยนอก
» ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ (9th RSNC & 1st RSIC)
» เชิญชวนนักศึกษาใหม่และเก่าสมัครสมาชิกห้องสมุด
» สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ตและกู้คืนรหัสผ่านสมาชิกอินเทอร์เน็ต
» ราชมงคลสุรินทร์ร่วมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กร
» รับผู้เข้าอบรมขอใบอนุญาตขับขี่รถ
» การขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ
» มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ประกาศนโยบายคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
» ดาวน์โหลดและติดตั้ง โปรแกรมป้องกันไวรัสภายใต้โปรแกรมลิขสิทธิ์