จดหมายข่าว » พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

ที่มา #
เผยแพร่ 3 มิ.ย. 2020
ข่าวอื่นๆ หมวดจดหมายข่าว


» เวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จังหวัดสุรินทร์
» โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีใน “โครงการรวบรวมไม้ดอกหอมหายาก”
» พิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดสุรินทร์
» พิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด “หลวงพ่อพระชีว์” เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
» พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
» จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน
» มทร.อีสาน มอบ แอลกอฮอล์เจล แก่โรงเรียนสังขะ
» ฟุตบอลนัดกระชับมิตร มทบ.25 กับ ราชมงคลสุรินทร์
» ราชมงคลสุรินทร์ ร่วมสนองนโยบาย ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ้นโต
» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
» แซนโฏนตา บูชาบรรพบุรุษ
» มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ รับเกียรติบัตร และโล่ประกาศเกียรติคุณ
» บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
» คณะผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์ บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
» โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่น 3/62
» ร่วมพิธี "ฮาวปลึงกระแบ็ย" (เรียกขวัญกระบือ) จัดขึ้น ณ บ้านปันรัว ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
» พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยกลุ่มเกษตรศาตร์ กระบวนการวิจัย การใช้สถิติเพื่อการวิจัยและการเผยแพพร่ผลงานวิจัย
» สภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
» พิธีถวายประกาศเชิดชูเกียรติ เมธาจารย์ แด่ พระธรรมโมลี ดร.(ทองอยู่ ญาณวิสุทโธ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 โดยสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวชน
» โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก