แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง เอกสารปฐมนิเทศ พ.ศ.2562


ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562 ในวันที่ 10 ก.ย.2562

เอกสารแนบดังนี้
1. กฎหมายเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ควรรู้ >>DownLoad File
2. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (พนักงาน) >>DownLoad File
3. กองทุนประกันสังคม >>DownLoad File
4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ >>DownLoad File
5. การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานฯ >>DownLoad File
6. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (พนักงาน) >>DownLoad File
7. การสร้างความรู้ ความเข้าใจ (ลูกจ้างเงินรา >>DownLoad File
8. เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเ >>DownLoad File
9. ข้อบังคับการพิจารณาแต่งตั้ง ผศ. รศ. ศ มทร.อี >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 09 กันยายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064