แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ


ระเบียบและแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการพนักงานราชการ

เอกสารแนบดังนี้
1. คำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ >>DownLoad File
2. ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 (แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักง >>DownLoad File
3. คำอธิบายแนวทางการประเมินพนักงานราชการ 2554 >>DownLoad File
4. ประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) >>DownLoad File
5. แบบประเมินพนักงานราชการ หน้า 1,2,3,4 (3) >>DownLoad File
6. แบบประเมินพนักงานราชการ หน้า 5 6 >>DownLoad File
7. ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 1,2,3,4 >>DownLoad File
8. ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ 5 6 >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 03 กันยายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064