แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง โครงสร้างและแบบประเมินค่างานตำแหน่งต่าง ๆเอกสารแนบดังนี้
1. โครงสร้างบุคลากรที่เข้าสู่การกำหนดตำแหน่งฯ และแบบประเมินค่างานตำแหน่งต่าง ๆ >>DownLoad File
2. แบบฟอร์มขอบเขตภาระงาน >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064