แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง เอกสารมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลัง เพื่อรองรับบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

เอกสารแนบดังนี้
1. วิชาการแก้ไข 1.11.61 >>DownLoad File
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ >>DownLoad File
3. สถาปนิก >>DownLoad File
4. วิศวกรรมโยธา >>DownLoad File
5. วิศวกรรมไฟฟ้า >>DownLoad File
6. แพทย์ >>DownLoad File
7. แพทย์แผนไทย >>DownLoad File
8. พยาบาล >>DownLoad File
9. เทคนิคการแพทย์ >>DownLoad File
10. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป_แก้ไข >>DownLoad File
11. นักวิชาการศึกษา >>DownLoad File
12. นิติกร >>DownLoad File
13. บุคลากร >>DownLoad File
14. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน >>DownLoad File
15. นักวิเทศสัมพันธ์ >>DownLoad File
16. นักวิชาการเงินและบัญชี >>DownLoad File
17. นักวิชาการพัสดุ >>DownLoad File
18. นักตรวจสอบภายใน >>DownLoad File
19. นักตรวจสอบภายใน >>DownLoad File
20. บรรณารักษ์ >>DownLoad File
21. นักวิทยาศาสตร์ >>DownLoad File
22. นักประชาสัมพันธ์ >>DownLoad File
23. นักวิชาการช่างศิลป์ >>DownLoad File
24. นักวิชาการเกษตร >>DownLoad File
25. นักวิชาการเกษตร >>DownLoad File
26. นักวิชาการประมง >>DownLoad File
27. นักวิจัย >>DownLoad File
28. เจ้าหน้าที่วิจัย >>DownLoad File
29. วิศวกร >>DownLoad File
30. นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ >>DownLoad File
31. นักเอกสารสนเทศ >>DownLoad File
32. นักวิชาการสถิติ >>DownLoad File
33. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร >>DownLoad File
34. ช่างเทคนิค >>DownLoad File
35. พนักงานขับรถยนต์ >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 14 สิงหาคม 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064