แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ระเบียบและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2562


ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออกระเบียบการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม ประจำปี 2562 และได้กำหนดระยะเวลาการประเมินใหม่ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มนี้

เอกสารแนบดังนี้
1. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 >>DownLoad File
2. สมรรถนะ >>DownLoad File
3. ประกาศ กบพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันฯ ฉ 2 2562 >>DownLoad File
4. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน ลง 10 เมย.2562 >>DownLoad File
5. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มทร อีสาน ลงวันที่ 10 เม.ย.2562 >>DownLoad File
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะฯ >>DownLoad File
7. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้บริหาร >>DownLoad File
8. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภททั่วไป >>DownLoad File
9. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันฯ กรณีลาศึกษาต่อ >>DownLoad File
10. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีปฏิบัติงานปกติ >>DownLoad File
11. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีลาศึกษาต่อภาคปกติ >>DownLoad File
12. ประกาศภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน__พ.ศ.2557 >>DownLoad File
13. แบบกรอบภาระงาน >>DownLoad File
14. PM_37 >>DownLoad File
15. ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน 2561 >>DownLoad File
16. คำแนะนำในการเลื่อนค่าตอบแทน (1 ตุลาคม 2562)แก้ไขแล้ว >>DownLoad File
17. แบบกรอกภาระงาน >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 13 สิงหาคม 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064