แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ระเบียบประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ออกระเบียบการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 แผนกบริหารบุคคลและนิติการจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการฯ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาทราบ ดังนี้

เอกสารแนบดังนี้
1. 1. ข้อบังคับประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันฯ 2562 >>DownLoad File
2. 1.1 สมรรถนะหลัก พ.ศ.2562 >>DownLoad File
3. 2. ประกาศ กบพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันฯ ฉ 2 2562 >>DownLoad File
4. 3. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน ลง 10 เมย.2562 >>DownLoad File
5. 4. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มทร อีสาน ลงวันที่ 10 เม.ย.2562 >>DownLoad File
6. 5. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีปฏิบัติงานปกติ >>DownLoad File
7. 6. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มทร อีสาน สายวิชาการ กรณีลาศึกษาต่อภาคปกติ >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 08 กรกฎาคม 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064