แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง แบบขอลาออกจากราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา


แบบขอลาออกจากราชการ สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารแนบดังนี้
1. >>DownLoad File


โดย : แผนกบริหารบุคคลและนิติการ วันที่ : 29 พฤษภาคม 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064