แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารแนบดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) >>DownLoad File
3. ประกาศ กบพ. มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน 2561 >>DownLoad File
4. ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
5. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครบทดลองงาน สายวิชาการ >>DownLoad File
6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานครบทดลองงาน สายสนับสนุน >>DownLoad File
7. ประกาศ-ก.บ.พ.-เรื่อง-การกำหนดบัญชีค่าตอบแทน1 2560 >>DownLoad File
8. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ ณ 15 มค.2562 >>DownLoad File
9. ข้อบังคับ มทร.อีสาน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดศึกษา 2560 (สายสนับสนุน) >>DownLoad File
10. ประกาศ ก.บ.พ. หลักเกณ์และวิธีการเเปลี่ยนตำแหน่ง >>DownLoad File
11. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 >>DownLoad File
12. ระเบียบคณะกรรมการ ก.บ.พ. มทร.อีสาน ว่าด้วย การลา และการจ่ายค่าตอบแทนระหว่างลา ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559 >>DownLoad File
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยเครื่อแบบและการแต่งกายของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2558 >>DownLoad File
14. ประกาศเงินประจำตำแหน่งสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
15. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 >>DownLoad File
16. ข้อบังคับประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันฯ 2562 >>DownLoad File
17. ประกาศการกำหนดสมรรถนะพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
18. ประกาศการกำหนดผู้ประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
19. ประกาศ-ก.บ.พ.-เรื่อง-การกำหนดบัญชีค่าตอบแทน1 2560 >>DownLoad File
20. การเทียบตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเท่ากับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน 2562 >>DownLoad File
21. ประกาศ กบพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการในการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานในสถาบันฯ ฉ 2 2562 >>DownLoad File
22. ข้อบังคับประเมินผลการปฏิบัติราชการ ข้าราชการ และพนักงานในสถาบันฯ 2562 >>DownLoad File
23. สมรรถนะหลัก พ.ศ.2562 >>DownLoad File
24. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน ลง 10 เมย.2562 >>DownLoad File
25. ประกาศ มทร อีสาน เรื่อง การกำหนดผู้ประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร มทร อีสาน ลงวันที่ 10 เม.ย.2562 >>DownLoad File
26. ประกาศ ก.บ.พ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและวิธีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน 2561 >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 29 เมษายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064