แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารแนบดังนี้
1. พ ร บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2559 >>DownLoad File
2. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วย การพิจารณาวินัจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2561 >>DownLoad File
3. ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินการพิจารณากำหนดตำแหน่งฯ2561 >>DownLoad File
4. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 >>DownLoad File
5. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 >>DownLoad File
6. ฐานเงินเดือน ข้าราชการ 2560กฎ ก.พ.อ. (ฉบับที่ 4) (1) >>DownLoad File
7. ข้อบังคับ มทร อีสาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการและพนักงานในสถาบันฯ 2562 >>DownLoad File
8. ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินัจฉัยอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการและคำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง พ.ศ. 2560 >>DownLoad File
9. ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พ.ศ.2558 >>DownLoad File
10. ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ ให้ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 29 เมษายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064