แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกสารแนบดังนี้
1. รวมข้อบังคับ ประกาศ แบบฟอร์ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ กรุงไทย >>DownLoad File
2. แบบใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ >>DownLoad File
3. แบบประเมินความเสี่ยง-มทร.อีสาน >>DownLoad File
4. a.แบบฟอร์มเลือกแผน-มทร.อีสาน >>DownLoad File
5. แบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนอัตราเงินสะสม (สมาชิก)-มทร.อีสาน >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 29 เมษายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064