แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการแต่งกายเอกสารแนบดังนี้
1. บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
2. บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจํา >>DownLoad File
3. บัญชี 32 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ พนักงานราชการ >>DownLoad File
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอรพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกฎไทย พ.ศ. 2536 >>DownLoad File
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแถบแพร >>DownLoad File
6. การแต่งกายชุดกากี และปกติขาว >>DownLoad File
7. การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มทร.อีสาน >>DownLoad File
8. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชอิสริยาภรณ์ เหรียญที่ระลึก และแพรแถบย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ >>DownLoad File
9. การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ >>DownLoad File
10. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ >>DownLoad File
11. บัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ปรับปรุงใหม่ >>DownLoad File
12. การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ >>DownLoad File
13. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานว่าด้วย เรื่องเครื่องแบบและการแต่งการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2558 >>DownLoad File
14. ประกาศชดใช้ 2561-2563 >>DownLoad File
15. ประกาศ คพร. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 >>DownLoad File
16. ข้อบังคับ มทร อีสานการแต่งกายพนักงานราชการ พ.ศ.2559 >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 29 เมษายน 2562
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064