แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ประกาศ เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และเงินค่าตอบแทมน สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

เอกสารแนบดังนี้
1. การได้รับเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064