แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เอกสารแนบดังนี้
1. หลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง และการเปลี่ยนระดับตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา >>DownLoad File
2. การจ่ายเงิน ค่าทำผลงาน >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 25 สิงหาคม 2560
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064