แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้วยความรวดเร็ว บนพื้นฐานความถูกต้อง คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

 


     เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร. อีสาน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มทร. อีสาน
http://www.surin.rmuti.ac.th/surin/old/?menu=news&id=01776&db=

เอกสารแนบดังนี้
1. >>DownLoad File
2. >>DownLoad File
3. >>DownLoad File
4. >>DownLoad File


โดย : งานบริหารทรัพยากร วันที่ : 01 มีนาคม 2560
 
 
แผนกบริหารงานบุคคลและนิติการ งานบริหารทรัพยากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 Fax : 044-153064