• tha
  • eng
  • ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio)

2021-03-02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา กลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ : รอบที่ ๑ TCAS (Portfolio) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ เพื่อทราบและปฏิบัติ ดังนี้
ดาวน์โหลด
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา >>DownLoad File