หน้าแรก | บุคลากร | ติดต่อเรา    

หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

  • ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน » SAR
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
เป้าหมายคุณภาพ
ประกาศกระบวนงาน
ประกาศ
แผนการดำเนินงาน
คำสั่ง
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง
แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
เล่มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)
 
แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 ต่อ 1520 Fax : 044-520764
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com