หน้าแรก | บุคลากร | ติดต่อเรา    

หน่วยงานฝ่ายใน มทร. สุรินทร์

•   มทร. สุรินทร์
•   สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
•   งานบริหารทรัพยากร
•   งานบริการการศึกษา
•   คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี
•   คณะเทคโนโลยีการจัดการ
 

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รอบเปลี่ยนค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I) และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
วันที่ 15 ส.ค. ? 31 ส.ค.2560 น ...
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ ของดี เด่น ดัง ประจำอำเภอ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ ของดี เด่น ดัง ประจำอำเภอ และ กิจกรรมเปิดตัว หนังสือท่องเที่ยวอัจฉริยะจังหวัดสุรินทร์ 29 สิงหาคม 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ...
การเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
การเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วัน-เวลาสมัคร
- วันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

ข่าวแผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
โครงการ การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management for Good Practices)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ ปฏิบัติราชการแทน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดงานโครงการ การจัดการความรู้ ...
กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 2/2559
กำหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7 ส ครั้งที่ 2/2559 มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2560
กิจกรรม 7 ส กิจกรรมที่มุ่งเน้นปรับสภาพแวดล้อมก ...
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008
พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการและระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 วันศุกร์ ที่ 1 กรกฏาคม 2559 ...
 

เว็บไวต์ที่เกี่ยวข้อง

กพร.
   

เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

ม. ราชภัฎสุรินทร์
ม. เฉลิมกาญจนา
ม. วิทยาลัยพยาบาลสุรินทร์
มจร.สุรินทร์
 
 
แผนกงานประกันคุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน , วิทยาเขตสุรินทร์
145 ม.15 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000 Tel : 044-153062 ต่อ 1520 Fax : 044-520764
E - Mail : QA_SURIN@hotmail.com