1
/
2
/
YESIIUBON_logo150

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Plant genetic Conservation Project under
The Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Rajamangala University of Technology Isan Surin Campus

เป้าหมายรวม

เพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย

 • ประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรม
 • การดำเนินงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

พุธ 23 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

อ่านต่อ

กิจกรรม

การดำเนินงาน

พุธ 23 การศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น

การศึกษาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น เป็นโครงการหนึ่งเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น โดยนำพืชท้องถิ่น จำนวน 3 ชนิด มาศึกษาวิจัยสารที่ก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกาย เช่น ออกซาเลท และสารที่มีประโยชน์ เช่น สารประกอบ ฟีนอล นอกจากนี้ยังศึกษาการนำพืชเหล่ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่ออนุรักษ์ไม่ให้พืชท้องถิ่นสูญหายไป มีการปรับปรุงพัฒนาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนและสังคมในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืน
Download
56 57 58

อัลบัมภาพถ่าย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้สนองงานโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชดำริฯ (อพ.สธ.)
  ภาพกิจกรรม , ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินต
  ภาพกิจกรรม
 • วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินต
  ภาพกิจกรรม
 • วิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินต
  ภาพกิจกรรม